Thông báo về hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh


Jul 06, 2011

Thông báo về hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh

1- Mục đích của buổi hội thảo:   Hội thảo cho người sử dụng

2- Số lượng khách tối thiểu 80 tối đa  100 , đối tượng là các các bộ thuộc các phòng thí nghiệm, nghiên cứu, phòng kiểm tra chất lượng, phòng xét nghiệm.... 

3- Thời gian và địa điểm:  Thời gian ngày 26 tháng 7 năm 2011;  KS Sheraton Sài Gòn

4- Nội dung chi tiết của buổi hội thảo về: An toàn sinh học và các sản phẩm mới của Esco

5 - Nội dung:

 

Pos. Time Contents/ Activity Presentation person
1 8:00-8:30 Registration Flicka
2 8:30-8:35 Welcome Remarks Tho
3 8:35-9:30 Introduction to Esco
Overview of Esco Products
XQ
4 9:30-10:00 Clean Air Filtration April
5 10:00-10:30 Introduction to Laminar Flow April
  10:30-10:45 Coffee Break  
6 10:45-11:30

Introduction to Biological Safety Cabinets

 • Types and classification>
 • Choosing between laminar flow/Class II
 • Industry standards / references
 • Common user mistakes
Tho
7 11:30-12:15

Introduction to Biosafety

 • Types of hazards in the laboratory
 • Biosafety levels (BSLs)
 • Industry guidelines and resources
 • International standards
April
  12:15-13:30 Lunch  
8 13:30-14:15

Continuation…..

 • Choosing a Cabinet ( tips from experts at Esco) – Construction elements and features
 • Testing of cabinets
 • How to use the cabinet effectively and safely
 • Common Myths Debunked ( Filter lifespan , UV Lamps and use of gas burners)
Tho
9 14:15-15:00 Presentation for CO2 incubator/ General purpose Oven and incubator (new models) Liem
  15:00-15:15 Coffee Break  
10 15:15-16:00 Presentation for ULTF Levice
11 16:00-16:30 Q and A  

 

6 - Kính mời quý vị quan tâm đến dự hội thảo, vui lòng liên hệ trước để giữ chỗ, please contact : 0462691460