Giải pháp đã được minh chứng cho thao tác PCR không nhiễm khuẩn


Aug 29, 2014

Giải pháp đã được minh chứng cho thao tác PCR không nhiễm khuẩn

Share on Facebook       Pinterest Share
Polymerase Chain Reaction Cabinets Picture

Tủ thao tác PCR

Phản ứng tái tạo ADN* (PCR) là quá trình khuếch đại hàng triệu bản sao của DNA từ một bản duy nhất, hoặc từ bản mẫu số lượng thấp. Quá trình phản ứng này là cơ sở cho hầu hết ứng dụng yêu cầu số lượng lớn bản sao từ nguyên liệu ban đầu và được sử dụng trong tất cả phòng thí nghiệm làm việc về DNA và RNA.

Do số lượng bản sao lớn được tạo ra trong quá trình PCR, quá trình phản ứng PCR cần được tránh nhiễm khuẩn. Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn cần có biện pháp phòng ngừa trong các bước chuẩn bị mẫu và thuốc thử.

Bắt buộc làm việc trong môi trường kiểm soát chất lượng khí để đảm bảo mẫu không nhiễm khuẩn. Từ đó hình thành nhu cầu sử dụng thiết bị cho quá trình phản ứng tái tạo ADN trong khu vực chuẩn bị mẫu.

Do vậy Esco đưa ra Tủ thao tác PCR chuyên dụng để ứng dụng cho quá trình chuẩn bị mẫu, quá trình trộn mẫu và quá trình phản ứng PCR tránh nhiễm khuẩn.